KUSHTET E PËRDORIMIT

E RNDSISHME: KEST T KUSHTET E PERDORIMIT KRKOJN THE ARBITRIMIN BINDOR T D DISPUTIMEVE DHE T R DREJTAVE T C CAKTUARA TA PAGUARA T GJYKIMEVE JURY DHE VEPRIMEVE T CL KLASS, SI TAT SHPALL N THE "MARRREVESHJEN P TOR DISPOZITAT ARBITRATUESE DHE ZGJEDHJEN E LIGJIT". JU LUTEM LEXONI KESTO KUSHTET E P USRDORIMIT KUJDES PARA SE TING PINGRDORNI WEBSITE DHE SH SERRBIMET NY ÇDO MNYR, SI PTARMBAJN INFORMACION T I RORTNDANTSISHM.

VËSHTRIM

Ky website ofrohet nga MagicbirdMe Në të gjithë faqen, termat "ne", "ne" dhe "tonë" ose të ngjashme, i referohen MagicbirdMe Çdo person që hyn ose përdor faqen e internetit dhe çdo faqe në internet të lidhur, përfshirë, pa kufizim, www.magicbird.eu (kolektivisht, "Uebfaqet") referohet si "ju". Magicbird ofron Uebfaqet, duke përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet në dispozicion nga Uebfaqet për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu. 

Duke vizituar faqet e internetit, duke përdorur çdo funksion në faqet e internetit (p.sh. regjistrimi në listën tonë të postave, regjistrimi për një llogari, etj.) Dhe / ose blerja e diçkaje nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimet" tona dhe pranoni të jeni të detyruar nga këto termat dhe kushtet ("Kushtet e Përdorimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato kushte dhe kushte shtesë dhe politikat e referuara këtu dhe / ose të disponueshëm me lidhje të tilla si Kushtet dhe Kushtet e SMS dhe tonë Politika e Privatësisë. Këto Kushte zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletuesit, shitësit, klientët, tregtarët dhe / ose kontribuesit e përmbajtjes. 

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte para se të përdorni ose përdorni faqet tona të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqeve tona të internetit, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk jeni dakord me të gjithë këta Kushte, atëherë nuk mund të përdorni ose të përdorni Uebsajtet ose ndonjë shërbim të tyre. Nëse këto Kushte konsiderohen ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte. 

Çdo tipar ose mjet i ri që shtohet në faqet e internetit gjithashtu do t'i nënshtrohet këtyre kushteve. Ju mund të rishikoni versionin më aktual të këtyre Kushteve në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar dhe / ose ndryshuar këto Kushte në çdo kohë, efektive pas postimit të Kushteve të azhurnuara (ose pjesëve të tyre). Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime, modifikime, ndryshime, etj. Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqeve, ose hyrja në Uebfaqe pas postimit të çdo ndryshimi, përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E DYQANIT ONLINE 

Duke rënë dakord për këto Kushte, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha e shumicës në vendbanimin tuaj, ose se jeni mosha e shumicës në shtetin tuaj ose provincën tuaj të qëndrimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për të lejuar ndonjë nga tuaj vartës të vegjël për të përdorur këtë faqe. Parashtrimet dhe përdorimi i Uebfaqeve u vihen në dispozicion vetëm personave mbi moshën 13 vjeç dhe personave që mund të formojnë marrëveshje ligjërisht të detyrueshme sipas ligjit në fuqi. Megjithëse përdoruesit e të gjitha moshave janë të mirëpritur të shfletojnë Uebfaqen, Uebfaqja nuk synon të përdoret nga fëmijët nën moshën 13 vjeç dhe fëmijët nën moshën 13 vjeç nuk duhet të paraqesin ndonjë informacion identifikues personal përmes Uebsajtit. 

Ju nuk mund të përdorni Uebsajtet, Shërbimet ose produktet për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mundeni, gjatë përdorimit të Shërbimeve, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e pronës intelektuale).  

Ju e pranoni dhe bini dakord që mund të blini produkte vetëm nga ne vetëm për përdorimin tuaj personal, jotregtar. Ju nuk mund të blini ndonjë produkt ose të përdorni ndonjë nga Shërbimet tona për shpërndarje ose rishitje të mëtejshme ose për ndonjë qëllim tjetër komercial ose biznesi.   

Ju nuk duhet të transmetojë asnjë krimbat apo viruse ose ndonjë kodi të një natyre destruktive.  

Shkelja ose shkelja e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Shërbimeve tona. 

Seksioni 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME 

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë shërbimin e të gjithë për ndonjë arsye në çdo kohë. 

Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet pa kriptim dhe përfshin (a) transmetime përmes rrjeteve të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse. Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve. 

Ju bini dakord të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Uebfaqeve dhe Shërbimeve, përdorimin e Uebfaqeve dhe Shërbimeve, ose hyrjen në Uebfaqe dhe / ose Shërbime ose ndonjë kontakt në Uebsajtet përmes të cilave janë Shërbimet me kusht, pa lejen tonë të shprehur me shkrim. 

Titujt e përdorur në këto Kushte përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose ndikojnë ndryshe këto Kushte. 

Seksioni 3 - Saktësia, Plotësia dhe kohëzgjatja e informacionit 

Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i vendosur në faqet e internetit nuk është i saktë, i plotë ose aktual. Të gjitha materialet në faqet e internetit janë dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështeten ose të përdoren si baza e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burime primare, më të sakta, më të plota ose më në kohë të informacionit. Çdo mbështetje në materialin në faqet e internetit është në rrezikun tuaj. 

Uebsajtet mund të përmbajnë informacione të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e faqeve në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar ndonjë informacion në faqet e internetit.  

Ju pranoni që është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqet e internetit.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET E PRODUKTEVE, SHVRBIMEVE DHE ÇMIMEVE 

Çmimet për produktet dhe shërbimet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim. 

Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimet (ose ndonjë pjesë të tyre) pa njoftim në çdo kohë. 

Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Shërbimeve (ose ndonjë pjese të tyre). 

SEKSIONI 5 - PRODUKTET DHE SH SERRBIMET 

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion ekskluzivisht në internet përmes faqeve të internetit. Këto produkte ose Shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm në përputhje me Politikën tonë të Kthimit. 

Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në faqet e internetit. Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çfarëdo ngjyre e monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë 

Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose Shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion. Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasitë e çdo produkti ose Shërbimi që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve, Shërbimeve dhe çmimet përkatëse mund të ndryshojnë në çdo kohë pa njoftim, sipas gjykimit tonë të vetëm dhe absolut. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt ose Shërbim në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose Shërbim të bërë në faqet e internetit është e pavlefshme kur ndalohet. 

Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, Shërbimi, informacioni, ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet. 

Llogaritë User 

Disa nga produktet dhe Shërbimet e disponueshme përmes ose në lidhje me Uebfaqet tona kërkojnë që të regjistroheni për një llogari. Ekziston një kufi prej një (1) llogarie për individ dhe mund të krijoni një llogari vetëm nëse jeni 18 vjeç ose më shumë.   

Për të krijuar një llogari, duhet të përfundoni procesin e regjistrimit falas në faqet e internetit. Përveç emrit tuaj dhe informacionit të kontaktit, mund t'ju kërkohet të paraqisni një numër të vlefshëm të kartës së kreditit, adresën e faturimit dhe informacionin përkatës të faturimit në lidhje me llogarinë tuaj. Kur regjistroheni për një llogari ju duhet (i) të siguroni informacion të saktë dhe të vërtetë, dhe (ii) të azhurnoni informacionin e tillë herë pas here sa të jetë e nevojshme për të mbajtur informacionin tuaj të regjistrimit aktual dhe të saktë. Duke krijuar një llogari, ju përfaqësoni dhe garantoni se keni të drejtë dhe jeni të autorizuar të siguroni informacionin që ju jepni kur regjistroheni për llogari. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të informacionit dhe fjalëkalimit të llogarisë tuaj dhe për kufizimin e hyrjes në informacione të tilla dhe në kompjuterin tuaj. Të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj do të jenë përgjegjësia juaj. 

 

 

Seksioni 7 - Saktësia e informatave të faturimit dhe llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë çdo mënyrë që ju vend me ne. Ne mund, në bazë të linjës sonë, kufizojë ose të anulojë sasitë e blera per person, per familje ose për një qëllim. Këto kufizime mund të përfshijnë urdhra vendosur nga ose nën llogarinë e klientit të njëjta, të njëjtën kartë krediti, dhe / ose urdhra që përdorin të faturimit të njëjtë dhe / ose adresën anijeve. Në rast se kemi bërë një ndryshim për të ose të anulojë një urdhër, ne mund të përpiqet të njoftojë ju duke kontaktuar me e-mail dhe / ose adresa / telefoni faturimit numrin e dhënë në kohën që është bërë. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojë ose të ndalojë urdhrat që, në gjykimin tonë të vetëm, duket të jetë vendosur nga tregtarët, Rishites ose distributorët.

Ju pranoni të siguruar blerjen e tanishëm, të plota dhe të sakta dhe informacion llogari për të gjitha blerjet e bëra në dyqan tonë. Ju pranoni që menjëherë të rinovuar llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj e-mail dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, kështu që ne mund të kompletuar transaksione tuaja dhe kontaktoni ju si të nevojshme. 

SEKSIONI 8 - MJETET OPCIONALE 

Ne mund t'ju japin me qasje në mjete të palës së tretë, mbi të cilat ne as monitorojnë dhe as kanë asnjë kontroll as input. 

Ju e pranoni dhe pranoni që ne të sigurojmë qasje në mjete të tilla "siç është" dhe "si të disponueshme" pa asnjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim. Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.

Çdo përdorim nga ju i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqeve të internetit është plotësisht në rrezik dhe diskrecionin tuaj dhe duhet të siguroheni që jeni njohur me aprovimin e kushteve mbi të cilat sigurohen mjetet nga ofruesi (të) përkatës i palës së tretë. 

Ne gjithashtu mund, në të ardhmen, të ofrojmë shërbime të reja dhe / ose veçori përmes Uebsajteve (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbime do t'u nënshtrohen këtyre Kushteve. 

SEKSIONI 9 - LINJAT E TRETË 

Përmbajtja e sigurt, produktet dhe shërbimet në dispozicion nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palët e treta.

Lidhjet e palëve të treta në faqet e internetit mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo material ose faqe në internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta. 

Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes, apo ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe interneti të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë. 

Seksioni 10 - KOMENTET E SHFRYTËZUESIT, REZULTATET DHE ANKESAT E TJERA 

Nëse, me kërkesën tonë, dërgoni disa kërkesa specifike (p.sh. regjistrimet e konkursit) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera kreative, qoftë online, me email, me postë ose ndryshe (Kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikoni, kopjoni, publikoni, shpërndani, përktheni dhe përndryshe të përdorni në çdo medium ndonjë koment që na dërgoni. Jemi dhe nuk kemi asnjë detyrim (1) për të ruajtur ndonjë koment në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; Ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.

Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, modifikuar ose hequr përmbajtje që ne vendosim në diskrecionin tonë të vetëm janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushte.

Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose të pronës. Ju më tej bini dakord që komentet tuaja nuk do të përmbajnë material shpifës ose ndryshe të paligjshëm, abuziv ose të pahijshëm, ose përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware tjetër që mund të ndikojë në ndonjë mënyrë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur me të. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes tuaj, ose përndryshe të mashtroni ne ose palët e treta për origjinën e ndonjë komenti. 

Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë. 

SEKSIONI 11 - INFORMACION PERSONAL 

Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë. Ju mund të shihni politikën tonë të privatësisë këtu https://www.magicbird.eu/pages/privacy-policy.

SEKSIONI 12 - PYETJET, PASQYRAT DHE MUNGESAT 

Ndonjëherë mund të ketë informacion në Uebfaqet tona ose në Shërbim që përmban gabime shtypi, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin ose anuluar porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë edhe pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) . 

Ne kemi ndërmarrë asnjë obligim për të rinovuar, të ndryshojë apo të qartësuar informatat në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duke përfshirë pa kufizim, çmimi informacionit, përveç siç kërkohet nga ligji. Pa specifikuar update ose refresh date aplikuar në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duhet të merren për të treguar se i gjithë informacioni në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është modifikuar ose përditësuar. 

Seksioni 13 - PËRDORIMET E NDALUARA 

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në këto Kushte, juve ju ndalohet të përdorni Uebsajtet ose përmbajtjen e tyre: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) të shkelë çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) të shkelim ose shkelim të drejtat tona të pronësisë intelektuale ose të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, ofendojë, dëmtojë, shpifë, shpifë, poshtërojë, frikësojë ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, fesë, etnisë, racës, moshës, origjinës kombëtare ose paaftësisë; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose çdo lloj kodi tjetër me qëllim të keq që do të mund të përdoret ose mund të përdoret në ndonjë mënyrë që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë uebfaqeje të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për ndonjë qëllim të pahijshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur, faqe të tjera interneti, ose internet. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara. 

SEKSIONI 14 - ZGJIDHJA E GARANCIAVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk do të garantojë, përfaqësojnë ose urdhër që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë e pandërprerë, me kohë, të sigurt apo pa gabime.

Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i Shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme. 

Ju pranoni se nga koha në kohë, ne mund të hiqni shërbimin për periudhat kohore të pacaktuar ose të anulojë këtë shërbim në çdo kohë, pa njoftim për ju. 

Ju pranoni shprehimisht që përdorimi juaj ose pamundësia për t'u përdorur, shërbimi është në rrezikun tuaj vetëm. Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e dorëzuara për ju përmes shërbimit janë (përveç siç përcaktohet shprehimisht nga ne) të ofruar 'siç është' dhe 'sa është e disponueshme' për përdorimin tuaj, pa asnjë përfaqësim, garanci ose kushte të çdo lloji, qoftë të shprehur ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtimit, cilësinë e tregtimit, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmërinë, titullin dhe mos-shkeljen. 

Në asnjë rast nuk do të Magicbird, drejtorët, zyrtarët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnizuesit, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit, të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë dëmtim të drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, ndëshkues, , duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbja e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose dëmtimet e ngjashme, qoftë të bazuara në kontratë, tort (përfshirë neglizhencën) shërbim ose ndonjë produkt të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për çdo kërkesë tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo llojin e shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar ose në mënyrë tjetër të disponueshme nëpërmjet shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji. 

Seksioni 15 - INDEKTIMI 

Ju pranoni të zhdëmtoni, mbrojeni dhe mbani të padëmshme Magicbird dhe prindërit tanë, filialet, bashkëpunëtorët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licencuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnizuesit, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo kërkesë ose kërkesë, përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkelja juaj e ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë. 

SEKSIONI 16 - SEVERABILITY 

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve përcaktohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë sidoqoftë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushte, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo dispozite tjetër të mbetur. 

Seksioni 17 - ZGJIDHJA 

Obligimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë ndërprerjen e kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet. 

Këto Kushte janë efektive përveç dhe deri në përfundimin e tyre. 

Në qoftë se në gjykimin tonë të vetëm ju dështojnë, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar të pajtohet me ndonjë afat ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojë këtë Marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbetet përgjegjës për të gjitha shumat deri në dhe duke përfshirë datën e ndërprerjes, dhe / ose në përputhje me rrethanat mund të mohojnë juve akses për shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre). 

SEKSIONI 18 - TË PËRGJITHSHME MARRËVESHJE 

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të përbëjë heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë.

Këto Kushte dhe çdo politikë ose rregulla operative e postuar nga ne në Uebfaqe ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje paraprake ose bashkëkohore, komunikim dhe propozim, qoftë me gojë ose me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version paraprak të këtyre Kushteve). 

Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 19 - MARRREVESHJA P TOR Mosmarrëveshjet Arbitritare dhe Zgjedhja e Ligjit

 JU LUTEM LEXONI KJO PJES KUJDES - MUND T AF NDIKOJ S SHENJSISHT T R DREJTAT TUAJ LIGJORE, P INRFSHIR T DREJTON TUAJ T TO DOSJLEVE T LA PADIS N IN GJYQSI DHE T HA KENI JURY T HE DARGJOJ CL pretendimet tuaja. P CONRMBAN PROCEDURA P ARR ARBITRIMIN E DETYRUESH BM SHTYPSOR DHE VEPRIMIN N VEPRIM KLAS. 

T BO DYT Pajtohemi për Arbitrazh: Ju dhe Magicbird bien dakord për të zgjidhur çdo pretendim në lidhje me këto Kushte përmes arbitrazhit përfundimtar dhe detyrues.   

ÇFAR IS ISSHT ARBITRIMI? Arbitrazhi është më informal sesa një proces gjyqësor në gjykatë dhe kërkon të zgjidhë mosmarrëveshjet më shpejt. Në vend të një gjykatësi ose një juri, çështja do të vendoset nga një arbitër neutral i cili ka fuqinë të japë të njëjtat dëmtime dhe lehtësime që mund të gjykata. Nëse ndonjë dispozitë e këtij neni 19 konsiderohet e pazbatueshme, dispozita e pazbatueshme do të pritet dhe kushtet e mbetura të arbitrazhit do të zbatohen. 

PROCEDURAT E ARBITRIMIT: Akti Federal i Arbitrazhit rregullon interpretimin dhe zbatimin e kësaj dispozite për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Arbitrazhi do të fillohet përmes JAMS. Çdo mosmarrëveshje, polemikë ose pretendim që del ose ka të bëjë me këto Kushte do t'i referohet dhe do të përcaktohet përfundimisht nga arbitrazhi në përputhje me Rregullat dhe Procedurat e Arbitrazhit të Rrjedhura të JAMS përpara një arbitri. Nëse ka një konflikt midis Rregullave të JAMS dhe rregullave të përcaktuara në këto Kushte, rregullat e përcaktuara në këto Kushte do të rregullojnë. 

Rregullat dhe udhëzimet JAMS se si të filloni një arbitrazh janë në dispozicion nga JAMS në http://www.jamsadr.com ose 1-800-352-5267. Për të filluar arbitrazhin, ju ose Magicbird duhet të bëjë sa më poshtë:

  1. Shkruani një kërkesë për Arbitrazh. Kërkesa duhet të përfshijë një përshkrim të kërkesës dhe shumën e dëmit që kërkohet të rikuperohet. Ju mund të gjeni një kopje të një "Kërkese për Arbitrazh" në www.jamsadr.com;
  2. Dërgoni tre kopje të "Kërkesës për Arbitrazh", plus tarifën e duhur të regjistrimit në zyrën tuaj lokale të JAMS ose tek JAMS, 401 B Street, Suite 2100, San Diego, CA 92101; dhe
  3. Dërgoni një kopje të "Kërkesës për Arbitrazh" palës tjetër.

Pagesa e të gjitha tarifave të regjistrimit, administrimit dhe arbitrit do të rregullohet nga Rregullat e JAMS. Secila palë do të mbajë shpenzimet e veta të arbitrazhit përveç nëse arbitri drejton që bartja e kostove të tilla do të ishte një barrë e panevojshme dhe, në atë rast, ne do të paguajmë për pjesën tuaj të shpenzimeve administrative të arbitrazhit (por jo tarifat e avokatëve tuaj). Arbitrazhi sipas këtyre Kushteve do të mbahet në Shtetet e Bashkuara në San Diego, California sipas ligjit të Kalifornisë pa marrë parasysh dispozitat e tij të konfliktit të ligjeve. Nëse udhëtoni për në San Diego, California është një barrë, ju mund të merrni pjesë në arbitrazh me telefon ose përmes paraqitjes së dokumentit në masën më të plotë të lejuar nga arbitri. Arbitrazhi mund të vendosë mbi baza individuale të njëjtat dëme dhe lehtësime si një gjykatë (përfshirë lehtësimin urdhërues). Çdo vendim mbi vendimin e dhënë nga arbitri mund të futet në çdo gjykatë të juridiksionit kompetent. 

AUTORITETI I ARBITRATORIT: Arbitri do të vendosë për të drejtat dhe detyrimet, nëse ka, prej jush dhe Magicbird, dhe mosmarrëveshja nuk do të konsolidohet me ndonjë çështje tjetër ose të bashkohet me ndonjë rast ose palë tjetër. Arbitri do të ketë autoritetin të japë propozime të disponueshme për të gjithë ose një pjesë të çdo kërkese. Arbitri do të ketë autoritetin të japë dëmshpërblim monetar dhe të japë çdo mjet juridik ose ndihmë jo-monetare në dispozicion të një individi sipas ligjit në fuqi, Rregullave të Arbitrazhit dhe këtyre Kushteve. Arbitri do të lëshojë një vendim me shkrim dhe deklaratë të vendimit që përshkruan gjetjet dhe përfundimet thelbësore mbi të cilat mbështetet vendimi, përfshirë llogaritjen e çdo dëmi të dhënë. Arbitri ka të njëjtin autoritet për të dhënë lehtësim në baza individuale që do të kishte një gjyqtar në një gjykatë. Vendimi i arbitrit është përfundimtar dhe detyrues për ju dhe ne. 

PA VEPRIMET KLASORE: Ju mund të zgjidhni vetëm mosmarrëveshjet me ne mbi baza individuale dhe nuk mund të paraqisni një kërkesë si paditës ose anëtar i klasës në një veprim klasor, të konsoliduar ose përfaqësues. Arbitrazhet në klasë, veprimet e klasave, veprimet e përgjithshme të avokatit privat dhe konsolidimi me arbitra të tjerë nuk lejohen. 

Heqja dorë nga gjykimi i jurisë: PALIT PR T DUHUR T DREJTAT KUSHTETUESE DHE STATUTORY T TYRE T G SHKOJN N CO GJYKAT AND DHE KAN A NJRI GJYKIM PARA GJYQTARIT DHE JURIS, në vend që të zgjedhin që të gjitha pretendimet dhe mosmarrëveshjet të zgjidhen me arbitrazh. Procedurat e arbitrazhit janë zakonisht më të kufizuara, më efikase dhe më pak të kushtueshme sesa rregullat e zbatueshme në gjykatë dhe i nënshtrohen një rishikimi shumë të kufizuar nga një gjykatë. Në rast se çdo proces gjyqësor duhet të lindë midis jush dhe Magicbird në çdo gjykatë shtetërore ose federale në padi për të liruar ose zbatuar një vendim arbitrazhi ose ndryshe, JU DHE NE LAR T GJITHA TIGH DREJTAT E GJYQSIS J JURY, në vend që të zgjidhni që mosmarrëveshja të zgjidhet nga një gjyqtar. MIRATONI QAT JAN BE K ADSHILLUAR Q MUND T CON KONSULTOHENI ME PARATSIR P DR VENDIM P TOR PRANIMIN E K AGTIJ MARRVESHJE PR ARBITRATIN. 

DREJT OF PADIS SRE MARRREVESHJES P ARR ARBITRAT: Ju mund ta refuzoni këtë marrëveshje për të arbitruar duke na dërguar me email në mbështetja @magicbird.eu dhe sigurimin e informacionit të kërkuar si më poshtë: (1) emri juaj; (2) URL e këtyre Kushteve të Shitjes; (3) adresa juaj; (4) numrin tuaj të telefonit; (5) dhe një deklaratë të qartë që dëshironi të hiqni dorë nga kjo dispozitë e arbitrazhit në këto Kushte. Ky njoftim i heqjes dorë duhet të dërgohet me email jo më vonë se 30 ditë pas datës që ju së pari të pranoni kushtet e përdorimit duke përdorur ndonjë nga faqet e internetit. 

Opsioni i pretendimeve të vogla: Ju dhe Magicbird bien dakord që nëse një kërkesë është nën juridiksionin e një gjykate të kërkesave të vogla, secila palë mund të zgjedhë ta çojë padinë në atë gjykatë në vend të arbitrazhit si më poshtë: (a) Palët mund t'i çojnë kërkesat e tyre në gjykatën e kërkesave të vogla pa u paraqitur më parë me JAMS. (b) Pasi të jetë ngritur një çështje në JAMS, por para se arbitri të emërohet zyrtarisht në çështje nga JAMS, një palë mund t'i dërgojë një njoftim me shkrim palës kundërshtare dhe JAMS se dëshiron që çështja të vendoset nga një gjykatë e kërkesave të vogla Me Pas marrjes së këtij njoftimi, JAMS do ta mbyllë çështjen në mënyrë administrative. (c) Pasi të jetë caktuar arbitri, nëse njëra palë dëshiron ta çojë çështjen në gjykatën e kërkesave të vogla dhe njofton palën kundërshtare dhe JAMS, i takon arbitrit të përcaktojë nëse çështja duhet të vendoset në arbitrazh ose nëse arbitrazhi çështja duhet të mbyllet dhe mosmarrëveshja të vendoset në gjykatën e kërkesave të vogla 

ZGJEDHJA E LIGJIT / ZGJEDHJA E FORUMIT: Në çdo rrethanë kur ky Seksion 18 (Marrëveshja për Arbitrazhin e Mosmarrëveshjeve dhe Zgjedhja e Ligjit) lejon palët të bëjnë çështje gjyqësore në gjykatë, këto Kushte do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Shtetit të Teksasit, duke përjashtuar rregullat e tij të konfliktit të ligjit . Ju më tej shprehimisht pranoni dhe pranoni të paraqiteni në juridiksionin ekskluziv dhe vendin e gjykatës së juridiksionit kompetent të vendosur në Distriktin e Teksasit. 

SEKSIONI 20 - INFORMATA KONTAKTUESE

Pyetjet në lidhje me këto Kushte duhet të na dërgohen në support@magicbird.eu.

Për pyetje të përgjithshme, mos ngurroni të na kontaktoni të hënën-të premten, 9:5 - XNUMX pasdite PST ose të na dërgoni me email në support@magicbird.eu

E Diele, e hene, e marte, e merkure, e enjte, e premte, e shtune
Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor
Nuk ka artikuj të mjaftueshëm të disponueshëm. Kanë mbetur vetëm [maksimumi].